• اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان
   آدرس: کرمان، انتهای خیابان خواجو
   جنب شرکت توزیع نیروی برق شمال، سه راه اتو رفسنجان
   کد پستی: 7617899846
   تلفن: 32539145- 034
   فکس: 32539146
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *