• سقف اعتبارات بودجه متفرقه چگونه تعیین می‌گردد؟

      با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان 100درصد درآمدهای واریزی سازمان می بایست جهت رفع نیازها به این دستگاه عودت گردد ولی سقف اعتبارات در کتاب قانون بودجه تعیین می گرددکه در حال حاضر این سقف 36% درآمدهای واریزی را شامل می شود.

    • طرح یک پرسش
      آیا پاسخ پرسش خود را یافت نمی کنید؟ لطفا سوال خود را با ما درمیان بگذارید.
    • طبقه بندی پرسش های متداول