• بودجه متفرقه از چه محلی بر چه اساسی می‌باشد؟

      اعتبار ردیف متفرقه از محل درآمدهای سازمان می باشد و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان به این دستگاه تخصیص می یابد.

    • طرح یک پرسش
      آیا پاسخ پرسش خود را یافت نمی کنید؟ لطفا سوال خود را با ما درمیان بگذارید.
    • طبقه بندی پرسش های متداول